Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1108841
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

 1. Công bố thông tin;
 2. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 3. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng;  
 4. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
 5. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
 6. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
 7. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết;
 8. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 9. Bản cáo bạch;
 10. Điều lệ Công ty Cổ phần Cát Lợi;
 11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 12. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 13. Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét;
 14. Báo cáo tài chính quý 3/2017.