Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5915894
Thông tin chung
 
Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo số 172/TB-KTNN ngày 28/06/2024 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI về việc Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Cát Lợi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: