Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 3298426
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

 1. Công bố thông tin;
 2. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 3. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng;  
 4. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
 5. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
 6. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
 7. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết;
 8. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 9. Bản cáo bạch;
 10. Điều lệ Công ty Cổ phần Cát Lợi;
 11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 12. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 13. Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét;
 14. Báo cáo tài chính quý 3/2017.

 

Thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

 

Báo cáo tài chính quý 3-2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi xin công bố báo cáo tài chính quý 3/2017

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 1. Công bố thông tin 
 2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
 3. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
 4. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
 5. Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Cát Lợi ngày 26 tháng 10 năm 2017
 6. Tờ trình biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
 7. Phương án phát hành cổ phiếu
 8. Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
 9. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 28 - 36 / 123