Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1201764
Thông báo về ngày đăng ký cuồi cùng

 Thông báo về ngày đăng ký cuồi cùng

Báo cáo tài chính quý 1-2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi công bố thông tin tài chính quý 1 năm 2017

 

 

Thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

1. Công bố thông tin;

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

3. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

4. Nghị quyết hội đồng quản trị;

5. Bản cung cấp thông tin người nội bộ;

6. Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

7. Biên bản kiểm phiểu.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 1. Công bố thông tin
 2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 3. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 4. Chương trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017
 5. Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty CP Cát Lợi ngày 12 tháng 04 năm 2017
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016  
 7. Báo cáo ĐHĐCĐ của Ban giám đốc
 8. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2017
 9. Tờ trình về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 10. Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát
 11. Thể lệ bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát
 12. Phiếu bầu cử Ban kiểm soát
 13. Biểu mẫu thẻ biểu quyết
 14. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 37 - 45 / 120