Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 3298383
Thông báo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo gửi tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Công bố thông tin tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2. Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự

3. Chương trình đại hội

4. Một số quy định và hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cát Lợi

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

6. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban giám đốc công ty

7. Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông

8. Tờ trình nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Cát Lợi  

9. Tờ trình về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm Soát

10. Thể lệ bầu cử bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm Soát

11. Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi

12. Dự thảo tóm tắt các nội dung, điều lệ cần sửa đổi bổ sung năm 2016

13. Mẫu phiếu bầu cử Hội đồng quản trị

14. Mẫu thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

15. Mẫu đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

Nghị quyết HĐQT ngày 01/04/2016

- Công bố thông tin ngày 01/04/2016

- Toàn văn Nghị quyết hội đồng quản trị công ty ngày 01/04/2016  

Báo cáo thường niên 2015

- Công bố thông tin : Báo cáo thường niên 2015

- Toàn văn Báo cáo thường niên 2015  

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2015

Công bố thông tin ngày 09/03/2015

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

- Bản giải trình chênh lệch số liệu giữa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được soát xét

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 73 - 81 / 123