Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 3418586
Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty

  THÔNG BÁO

Thay đổi thành viên HĐQT và Giám Đốc Công ty 

Công ty Cổ Phần Cát Lợi thông báo về thay đổi thành viên HĐQT

 và Giám Đốc công ty như sau:

1.      Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

 -         Ông Bùi Tấn Hoà là thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn nhà nước tại công ty Cổ phần Cát lợi kể từ 01/03/2008

thay cho Ông Nguyễn Văn Túy - thành viên hội đồng quản trị cũ xin nghỉ hưu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty ngày 29/02/2008.

2.      Thay đổi giám đốc:

-         Ông Bùi Tấn Hòa được Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc công ty kể từ 01/03/2008 thay cho ông  Nguyễn Văn Tuý – Giám đốc cũ xin nghỉ hưu.