Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1403627
Thông báo lùi ngày đăng ký cuối cùng

THÔNG BÁO

LÙI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

       Căn cứ Công văn số 1136/SGDHCM-NY ngày 29 tháng 05 năm 2008 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Lùi ngày đăng ký cuối cùng & ngày giao dịch bổ sung”.

           Căn cứ Thông báo số 302/TB-CL ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Công ty Cổ phần Cát Lợi về việc “ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu”.

Công ty Cổ phần Cát Lợi xin thông báo đến các cổ đông Công ty về việc lùi ngày đăng ký cuối cùng như sau:

+ Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 02/06/2008 thay cho ngày đã thông báo là 28/05/2008.

+ Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/06/2008 thay cho ngày đã thông báo là ngày 30/05/2008.

Các nội dung khác thuộc thông báo số 302/TB-CL ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Công ty Cổ phần Cát Lợi về việc “ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu” không thay đổi.

Trân trọng thông báo.     

Xem chi tiết Công văn của SGDCK Tp.HCM