Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1403424
TB ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009 (20.02.2009)

                                      

                                       THÔNG BÁO

                          Về ngày đăng ký cuối cùng để

           Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

 

·     Tổ chức niêm yết:   Công ty Cổ phần Cát Lợi

·     Tên Giao dịch:        Cat loi Joint – Stock Company.

·     Trụ sở chính:     934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2),

                             P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, T.P Hồ Chí Minh

·     Điện thoại:        08.37421118       Fax: 08.37420923

    

    Xin thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Cát Lợi

về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm

2009 cụ thể như sau: 

 

·      Ngày đăng ký cuối cùng:                    06/03/2009.

·      Ngày giao dịch không hưởng quyền:   04/03/2009.

·      Thời gian tổ chức đại hội:                   dự kiến 08/04/2009.

·   Địa điểm:            Tại Công ty Cổ Phần Cát Lợi 

                                934 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái,
                                P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM.

·   Nội dung đại hội:                 

    -   Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

    -   Báo cáo của Ban kiểm soát.

    -   Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

        + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.

        + Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2009.

        + Phương án phân phối lợi nhuận 2008.

        + Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

        + Chọn đơn vị kiểm toán năm 2009.

  -   Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013.

  -   Các nội dung khác. 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng

khoán CLC vào các ngày 05/03/2009, 06/03/2009 và 09/03/2009

      Trân trọng./.