Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5476271
Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020: