Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5476264
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28.12.2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 787/NQ-CPCL ngày 28.12.2022 thông qua: Chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 với tổ chức liên quan của ông Đỗ Ngọc Quang là Công Ty TNHH Thuốc Lá Đà Nẵng. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất: