Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4937041
Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi (dưới đây gọi là “Công ty”). Công ty là một công ty cổ phần, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan khác, nên Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty theo Nghị quyết hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tổ chức vào ngày 03 tháng 03 năm 2006.