Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5915682
Nghị quyết HĐQT ngày 26.04.2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 26.04.2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

 1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 2. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 4. Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 5. Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc;
 8. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 9. Báo cáo thường niên năm 2022;
 10. Thể lệ bầu cử - Bầu Kiểm soát viên (kèm theo các biểu mẫu);
 11. Tờ trình về việc bầu cử Kiểm soát viên;
 12. Phiếu bầu cử;
 13. Thông tin ứng viên ứng cử Kiểm soát viên;
 14. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 15. Thẻ biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023.