Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5915651
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty cổ phần Cát Lợi và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng số 007/2024/UHYHCM - HĐKT ngày 04/06/2024 về việc Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cỏ phần Cát Lợi: