Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5753570
Cơ cấu vốn cổ phần trước khi niêm yết

Cổ đông

Số lượng cổ đông

Giá trị

% vốn điều lệ

Loại cổ phần

1. Nhà nước

1

42.840.000.000

51

Phổ thông

2. Trong công ty

114

14.644.920.000

17,4

Phổ thông

Thể nhân

114

14.644.920.000

17,4

Phổ thông

3. Ngoài công ty

72

17.712.360.000

21,1

Phổ thông

Thể nhân

72

17.712.360.000

21,1

Phổ thông

4. Các tổ chức

3

8.802.720.000

10,5

Phổ thông

Tổng cộng

193

84.000.000.000

100

Phổ thông